What test do you employ to validate the need for Andexanet Alfa to reverse DOAC overdose?

Primary tabs

Prothrombin time
4% (1 vote)
Partial thromboplastin time
19% (5 votes)
Chromogenic anti-Xa
77% (20 votes)
DOAC-Dipstick
0% (0 votes)
Total votes: 26