What test do you employ to validate the need for Andexanet Alfa to reverse DOAC overdose?

Primary tabs

Prothrombin time
3% (1 vote)
Partial thromboplastin time
14% (5 votes)
Chromogenic anti-Xa
77% (27 votes)
DOAC-Dipstick
6% (2 votes)
Total votes: 35